ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

งานที่ศูนย์สัตว์ทดลองให้บริการ

1.การสอน

ให้บริการการสอน วิจัยและฝึกอบรม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงแก่หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

2. ให้บริการเลี้ยง

ให้บริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง สำหรับงานวิจัย งานสอนและงานผลิตชีววัตถุ

3. ให้คำปรึกษาและดูแล

ให้คำปรึกษาและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ทดลอง ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

บริการกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง

กรง IVC
IVC

กรง IVC(Individual Ventilated Cage)
สำหรับเลี้ยงหนูที่ป้องกันการติดเชื้อเป็นพิเศษ

กรงเลี้ยง
IVC

กรงเลี้ยง
สำหรับเลี้ยงหนเม้าส์ หนูแรท หนูแฮมเอตร์ หนูตะเภา และกระต่าย

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของศูนย์สัตว์ทดลอง

1. อัตราค่าบริการ เลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง รวมค่าอาหารและวัสดุรองนอน
2. อัตราค่าบริการการปฏิบัติกับสัตว์
3. อัตราค่าบริการวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
4. อัตราค่าเช่าบริการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
5. อัตราค่าบริการยาและสารเคมี
6. อัตราค่าบริการกำจัดซาก
7. อัตราค่าบริการค่าขนส่ง
8. อัตราค่าบริการอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม >

MOU ของศูนย์สัตว์ทดลอง

ศูนย์สัตว์ทดลอง ได้รับมาตรฐาน มคดส.(มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี พ.ศ. 2558

ติดต่อศูนย์สัตว์ทดลอง

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร :025644440 ต่อ 7560-7564

โทรสาร :025163469

อีเมล :lactu@tu.ac.th

Website : ศูนย์สัตว์ทดลองฯ มธ ศูนย์รังสิต

lactuofficial