ศูนย์สัตว์ทดลอง

โครงสร้างบุคลากร

สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.

น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา

นายสัตวแพทย์

นางสาวขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุกัญญา ใหม่ซ้อน

นักวิชาการสัตวบาล

นายนพดล สุทธิรักษ์

นักวิชาการสัตวบาล

นางสาวสิริวรรณ ศรีวงค์

นักวิทยาศาสตร์

นายนพนันท์ โคตรสาอุประ

นักวิทยาศาสตร์

นายศรายุทธ นาคสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพิทักษ์ จุดประสงค์

พนักงานประจำห้องทดลอง

นางรุ่งรัตน์ ศรีประถม

พนักงานประจำห้องทดลอง