ติดต่อเรา

Contact Details

อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร: 025644440 ต่อ 77662 77662 77664 77657

E: tusat@tu.ac.th

Facebook: tusatofficial

H: Monday - Friday: 9:00 AM to 5:00 PM

Contact Details

อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์ติดต่อ: 0 2564 4440-79 ต่อ 77671 และ 77674

โทรสาร: 025644568

อีเมล:tucsear@tu.ac.th

Contact Details

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์ติดต่อ: 025644440 ต่อ 7560-7564

โทรสาร: 025163469

อีเมล: lactu@tu.ac.th

Contact Details

อาคารศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์ติดต่อ: 02564-3090-91 ต่อ 77008 77030 77032 77040 และ 77041

โทรสาร: 025643092

อีเมล: tudddc@tu.ac.th

Contact Details

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120

เบอร์ติดต่อ: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789

อีเมล: tuipi@tbs.tu.ac.th