แบบพอร์มให้บริการภายนอก


แบบฟอร์มให้บริการ
ลำดับ การบวนการ แบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยสารบรรณ
1 ขอใช้ห้องประชุมสำนักงานวิทย์ฯ FM-OFC-CRP-02-01 ขอใช้ห้องประชุม -
2 สมัครสมาชิก ใบสมัครสมาชิกสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เงื่อนไขการใช้อัตรา 1
หนังสือรับรองอาจารณ์ที่ปรึกษา
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
1 ขอใช้บริการสำนักงานวิทย์ฯ FM-OFC-FIN-01-01 แบบฟอร์มขอใช้บริการฯ -
2 แบบสำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า