ระบบสารสนเทศ บุคลากรสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงสารสนเทศผู้บริหาร
สำนักงานเลขานุการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ