แบบพอร์มให้บริการภายในสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง


แบบฟอร์มหน่วยงานสำนักงานเลขานุการ
ลำดับ การบวนการ แบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยสารบรรณ
1 ขอใช้ห้องประชุมสำนักงานวิทย์ฯ FM-OFC-CRP-02-01 ขอใช้ห้องประชุม ตารางการจองห้องประชุม
หน่วยบุคลากร
1 การสรรหาบุคลากร ประเมิน - แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่(สายสนับสนุน)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระดับปฏิบัติการ)
แบบมอบหมายงาน/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
2 การเลื่อนค่าจ้าง - แบบประเมินต่อสัญญาจ้าง
3 ความพึงพอใจการให้บริการบุคลากร แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการบุคลากร (Online) FM-OFC-HRSแบบประเมินความพึงพอใจ
หน่วยประชาสัมพันธ์
1 แผนบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ - SD-OFC-ITS-01-02 แผนบำรุกรักษาคอมพิวเตอร์
2 ขอรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ FM-OFC-ITS-02-01 ขอรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ -
3 แจ้งขอ/เปลี่ยนรหัสผ่าน FM-OFC-ITS-03-01 แจ้งขอ/เปลี่ยนรหัสผ่าน -
4 ขอกู้ข้อมูล FM-OFC-ITS-04-02 ขอกู้ข้อมูล SD-OFC-ITS-04-01 แผนสำรองข้อมูล
5 จัดทำจดหมายข่าว - SD-OFC-ITS-05-01 แผนการทำจดหมายข่าว
หน่วยการเงิน
1 การรับชำระค่าบริการ FM-OFC-FIN-01-01 แบบฟอร์มขอใช้บริการฯ -
หน่วยบัญชี
1 การเบิกจ่ายเงินและยืมทดลองจ่าย - สัญญายืมเงิน
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินนอกเวลาราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
หน่วยพัสดุ
1 การจัดซื้อจัดจ้าง FM-OFC-PCS-01-01 การคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างใหม SD-OFC-PCS-01-01 ปฏิทินงานพัสด
FM-OFC-PCS-01-02 ฟอร์มประเมินผู้ขาย SD-OFC-PCS-01-04 เกณฑ์การคัดเลือก
บันทึกขอความขออนุมัติซื้อ/จ้าง
หน่วยอาคารสถานที่
1 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - SD-OFC-ENG-01-02 แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2 การซ่อมแซมอาคารและสถานที่ FM-OFC-ENG-02-01 ฟอร์มแจ้งซ่อม -
3 ควบคุมการเข้า-ออก FM-OFC-ENG-04-01 ขอเข้าพื้นที่(ภายนอก) -
หน่วยประกันคุณภาพ
1 การตรวจติดตามสมรรถนะการดำเนินงาน FM-OFCQMS-03-03 รายงานผล KPI -
2 ใบร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน FM-OFC-QMS-02-01 ใบ CAR -
FM-OFC-QMS-02-02 ใบ PAR -
3 Audit Checklist FM-OFC-QMS-04-02 Rev.01 Audit Checklist -
4 การควบคุมเอกสาร FM-OFC-QMS-05-02 ใบ DAR -
5 ฟอร์มข้อร้องเรียน FM-OFC-QMS-07-01/Rev.01 -
หน่วยงบประมาณ
- - - -
หน่วยบริหารวิจัยและวิชาการ
1 การบริหารการวิจัย FM-OFC-RES-01-01 ส่งดำเนินการเรื่องวิจัย
FM-OFC-RES-01-02 ขออนุมัติเงินอุดหนุนวิจัย
FM-OFC-RES-01-03 แผนการใช้เงินประจำงวด
FM-OFC-RES-01-04 รายการค่าใช่จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
1 ลาป่วย ลากิจ ฟอร์มลาป่วย ลากิจ ฟอร์มการปฏิบัติงานแทน
2 ลาพักผ่อน ฟอร์มลาพักผ่อน ฟอร์มการปฏิบัติงานแทน
3 ลาไปต่างประเทศ ฟอร์มลาไปต่างประเทศ ฟอร์มการปฏิบัติงานแทน
4 ลา 2 ชั่วโมง แบบฟอร์มใบลา 2 ชั่วโมง