สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
Office of Advanced Science and Technology, Thammasat University

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

สำนักงานเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบในการค้นคว้าและพัฒนายา ถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาไปสู่การจดสิทธิบัตร หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อทำการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบในการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทำวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษาและองค์กรหรือบุคคลภายนอก ให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตามความต้องการของบุคคลหรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์

ศูนย์สัตว์ทดลอง

เป็นหน่วยงานวิจัย การสอนหรือฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองขั้นพื้นฐานและขั้นสูงแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการเลี้ยงสัตว์ทดลองสำหรับงานวิจัย งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษา และดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ทดลองปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์จากงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมให้มีการนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งงานด้านการบ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่สามารถพัฒนาสู่การจัดตั้งบริษัท การสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนผ่านงานด้านคลินิกเทคโนโลยีและงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี