พันธกิจ

  • พัฒนาและจัดระบบงานการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย ให้มีขีดความสามารถและคุณภาพตามมาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สัตว์ทดลอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย การตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตยา หรือชีววัตถุ และบริการวิชาการและวิชาชีพ แก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนางานวิจัยและบ่มเพาะวิสาหกิจ


  • Cinque Terre