สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

รศ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

สำนักงานเลขานุการ

โครงสร้างบุคลากร

นางผกาพันธ์ โสดามุข

รักษาการเลขาฯ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

นางสาวสุมาลี สุพรรณสาลีกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ์

นางวาสนา เฟื่องฟุ้ง

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางวริศรียา ธนันชัยศิริกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรณี พิกุลทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวลีลาวดี ลมสูงเนิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนาตยา ชื่นอารมณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอมีนา คาหาปะนะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนวรัตน์ กิ่งจำปา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐกมล แสงทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนฤมล โต้ตอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธัญญมาศ บ่อน้ำเชี่ยว

นักวิชาการพัสดุ

นายวัชระ ฤกษ์ดี

วิศวกร

นายขจรศักดิ์ สมสมัย

วิศวกร

นายธวัชชัย ศรีกาฬสินธุ์

วิศวกร

นายมนภาส สุรินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายไชยพจน์ จันทร์แสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางศิริวรรณ เวชทัพ

พนักงานบริการ 2

นางสมพร ดิษฐ์ขำ

พนักงานสถานที่

นายศรายุทธ นาคสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกรกนก สิงหนุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

โครงสร้างบุคลากร

รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว

หัวหน้าหน่วยบริการเครื่องมือ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวธนัชชา ชัยดา

หัวหน้างานอำนวยการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายชาญณรงค์ พลับจุ้ย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายยุทธยา เข็มจีน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายอนุวัฒน์ รัศมีสมศรี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวเสาวรัตน์ ศิริกมลาสน์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ แก้วมุงคุณ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายโชติวิทย์ วิริยะชัยเลิศ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา คุณแก้วอ้อม

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาว ปวีณา ชูช่วย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาว ภัทรพร คงมี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวกรกนก สิงหนุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงสร้างบุคลากร

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและ
บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวนฤมล โต้ตอบ

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวธนัชพร เฟื่องงามพร

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวนวลรัตน์ ฉิมสุด

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวอรนิตย์ มหาโภชน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนิวพล สุขสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิตยา รอดประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศูนย์สัตว์ทดลอง

โครงสร้างบุคลากร

สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.

น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา

นายสัตวแพทย์

นางสาวขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุกัญญา ใหม่ซ้อน

นักวิชาการสัตวบาล

นายนพดล สุทธิรักษ์

นักวิชาการสัตวบาล

นางสาวสิริวรรณ ศรีวงค์

นักวิทยาศาสตร์

นายนพนันท์ โคตรสาอุประ

นักวิทยาศาสตร์

นายศรายุทธ นาคสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพิทักษ์ จุดประสงค์

พนักงานประจำห้องทดลอง

นางรุ่งรัตน์ ศรีประถม

พนักงานประจำห้องทดลอง

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

โครงสร้างบุคลากร

รศ.ดร.ภญ.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

ดร.ภญ. วรปภา
ตรีสุภรัชต์

นักวิจัย

ดร.ภูนุช มูหะหมัด

นักวิจัย

ดร.นงนภัส ดวงดี

นักวิจัย

ดร.สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์

นักวิจัย

ดร.วิรัชนี มหาวรศิริกุล

นักวิจัย

นางสาวลักสนา ปานฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอาทิตยา เที่ยงสู่สุข

นักวิทยาศาสตร์

นายนิธาน ทองโคตร

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวงามพักตร์ ทายะนา

นักวิทยาศาสตร์

นายวิชญสิทธิ์ อินทกุศล

นักวิทยาศาสตร์

ดร.วรัญญา วรดุลยพินิจ

นักวิจัยปฏิบัติการ