image

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ ครบรอบ 40 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 9.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

image

โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

1 2 3 4 5 6 7