image

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

1