เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565