image

โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงได้จัดการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" โดย ดร.วรพล วิแหลม เป็นวิทยากร และ ศ.ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการจัดอบรม ซึ่งมีบุคลากรสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าร่วมอบรม เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน