image

ประชุมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อาภากร สุปัญญา

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ประชุมร่วมกับ รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง เลขานุการสำนักงาน และบุคลากรสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน