image

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

ได้รับรางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565