image

โครงการอบรมเทคนิคการร่างคำขอให้ได้สิทธิบัตรอย่างรวดเร็ว หัวข้อ "กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และความรู้เบื้องต้นแบบผังภูมิวงจรรวม"

📢 #ประกาศ หลังสงกรานต์นี้ ห้ามพลาด !!!! กับ โครงการอบรมเทคนิคการร่างคำขอให้ได้สิทธิบัตรอย่างรวดเร็ว จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.

image

โครงการอบรมเทคนิคการร่างคำขอให้ได้สิทธิบัตรอย่างรวดเร็ว หัวข้อ "กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลและอุปกรณ์ทางการแพทย์"

📢 #ประกาศ หลังสงกรานต์นี้ ห้ามพลาด !!!! กับ โครงการอบรมเทคนิคการร่างคำขอให้ได้สิทธิบัตรอย่างรวดเร็ว จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.

image

โครงการอบรมเทคนิคการร่างคำขอให้ได้สิทธิบัตรอย่างรวดเร็ว หัวข้อ "กลุ่มเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ"

📢 #ประกาศ หลังสงกรานต์นี้ ห้ามพลาด !!!! กับ โครงการอบรมเทคนิคการร่างคำขอให้ได้สิทธิบัตรอย่างรวดเร็ว จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.

image

โครงการอบรม Ultrasound Imaging System for Animal Research

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

image

การจัดหาแหล่งทุน Digital Startup

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังแนวทางการรับทุนสนับสนุนจาก depa สำหรับ Digital Startup สูงสุด 5 ล้านบาท

1