สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งานที่ให้บริการ

สำนักงานเลขานุการ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้

  • งานบริหารวิชาการและวิจัย

  • มีหน้าที่ ดำเนินการด้านนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ด้านบริหารวิจัยและวิชาการ ด้านประกันและมาตรฐานคุณภาพ โดยดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ติดตามประเมินผลแผนละโครงการต่างๆ รับผิดชอบงานด้านการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รายงานแผนและผลการใช้งบประมาณรายไตรมาส จำทำแผนการบริการวิจัยทั้งภายในและภายนอก จัดอบรมและให้บริการเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ

  • งานบริหารสำนักงาน

  • มีหน้าที่ดำเนินการด้านสารบรรณ ประชาสัมพันธ์ บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และด้านอาคารสถานที่ โดยรับผิดชอบงานรับส่งหนังสือ งานระเบียบสารบรรณ ดำเนินการในการจัดประชุมต่างๆ ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดูแลระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการสรรหาและพัฒนาบุคคล ดำเนินการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และจะทำทะเบียบประวัติบุคคล ดำเนินการจ่ายงบประมาณ สรุปรายรับรายจ่าย จัดทำบัญชีเงินสดรับจ่ายและดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์


สำนักงานเลขานุการ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร: 025644440 ต่อ 77662 77662 77664 77657