สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

รศ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

สำนักงานเลขานุการ

โครงสร้างบุคลากร

นางผกาพันธ์ โสดามุข

รักษาการเลขาฯ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

นางสาวสุมาลี สุพรรณสาลีกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ์

นางวาสนา เฟื่องฟุ้ง

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางวริศรียา ธนันชัยศิริกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรณี พิกุลทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวลีลาวดี ลมสูงเนิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนาตยา ชื่นอารมณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอมีนา คาหาปะนะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนวรัตน์ กิ่งจำปา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐกมล แสงทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธัญญมาศ บ่อน้ำเชี่ยว

นักวิชาการพัสดุ

นายไชยพจน์ จันทร์แสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศรายุทธ นาคสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวัชระ ฤกษ์ดี

วิศวกร

นายขจรศักดิ์ สมสมัย

วิศวกร

นายธวัชชัย ศรีกาฬสินธุ์

วิศวกร

นางสาวกรกนก สิงหนุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสมพร ดิษฐ์ขำ

พนักงานสถานที่