ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

เพิ่มเพื่อน

งานที่ให้บริการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง
มีการให้บริการต่างๆ แก่บุคคลภายใน และภายนอก ดังนี้

  • จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย การตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รวมถึงห้องปฏิบัติการร่วมกันเพื่อการทำงานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับมาตรฐานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตชีววัตถุ และบริการวิชาการและวิชาชีพแก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการเช่าห้องสัมมนาเพื่อจัดการประชุม สัมมนา หรือจัดการเรียนการสอน

เครื่องมือที่ให้บริการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง ได้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้บริการ ดังนี้

เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

เครื่องมือพื้นฐานและเตรียมตัวอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม >

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม >

MOU ขององค์กร

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง เข้าร่วมลงนามเป็น เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย

Contact Details

อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

: 0 2564 4440-79 ต่อ 77671 และ 77688

: 0 2564 4568

: tucsear@tu.ac.th

: TUCSEAR

: @tucsear

: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์