เครื่องมือวิทยาศาสตร์

รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ


Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : JEOL
รุ่น : JSM 7800F
ประเทศผู้ผลิต : ญี่ปุ่น
สมรรถนะหลักของเครื่อง : resolution : 0.8 nm ที่ 15 kV, กำลังขยาย 25 เท่า - 1000000 เท่า (ขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ), ศักย์เร่งอิเล็กตรอนสามารถปรับเปลี่ยนในช่วง 0.01-30 kV เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ขนาด รูปร่างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค


รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ใช้เครื่องมือ FESEM ชั่วโมงละ 1000 1500 2000 3000
ถ่ายรูป รูปละ 50
ทำแห้งด้วย CPD ครั้งละ 400 500 600 800
ฉาบทอง ครั้งละ 200 200 300 350
ฉาบคาร์บอน ครั้งละ 150 150 200 250
ทดสอบธาตุเชิงคุณภาพ (ไม่เกิน 3 จุดต่อตัวอย่าง) 300 400 500 600
ทดสอบธาตุเชิงปริมาณ (sd from 10 area) 900 1200 1500 1800
วิเคราห์ด้วย Mapping ภาพละ 400 450 500 600
วิเคราะห์ด้วย Line Scan ครั้งละ 400 450 500 600

Bench Top Scanning Electron Microscopy (SEM)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : JEOL
รุ่น : JCM-6000
ประเทศผู้ผลิต : ญี่ปุ่น
สมรรถนะหลักของเครื่อง : เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ขนาด รูปร่างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค


รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 300 500 750 1000
ถ่ายรูป รูปละ 50

เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle size analyzer)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Malvern
รุ่น : Zetasizer nano ZS และ Mastersizer 3000
ประเทศผู้ผลิต : อังกฤษ
สมรรถนะหลักของเครื่อง : เป็นเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแบบอัตโนมัติสามารถวัดขนาดอนุภาคได้ทั้งของแข็งและของเหลวรวมไปถึงสามารถวัดความต่างศักย์บนผิวอนุภาคได้

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ขนาดอนุภาคตัวอย่างผงแห้ง ตัวอย่างละ 400 500 600 700
ขนาดอนุภาคตัวอย่างสารแขวนลอย ตัวอย่างละ 300 375 450 525
ค่า Zeta potential สารแขวนลอย ตัวอย่างละ 400 500 600 700
ค่า Zeta potential ของพื้นผิวฟิล์ม ตัวอย่างละ 300 375 450 525
ค่า Zeta potential by autotitrator(pH) จุดละ 250 300 350 400
Cell สำหรับวัด Zeta potential ราคาต่อCell 800 850 900 950

เครื่องระบบต้นแบบไมโครเวฟแบบสูญญากาศ


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : AngioDynamics
รุ่น : Acculis
ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะทั่วไป : ระบบต้นแบบไมโครเวฟแบบสูญญากาศเป็นเครื่องจ่ายกำลังไฟคลื่นความถี่ไมโครเวฟเพื่อใช้ทดสอบภายใต้สภาวะสูญญากาศภายใน Vacuum Chamber และภายใต้บรรยากาศปกติโดยการกระจายคลื่นและปริมาณความร้อนแบบต่างๆที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อที่ทำการทดลองซึ่งใช้ศึกษาการแพร่กระจายของคลื่นผ่านชิ้นส่วนทางกายภาพภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ และทดสอบสมบัติทางการดูดซับคลื่นของวัสดุทางกายภาพ


รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 300 450 600 750
กรณีใช้เข็มของศูนย์ คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 100 100 200 200

เครื่อง Network Analyzer สำหรับวัดสมบัติไดอิเล็กตริก


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : -
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -


รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 350 500 650 800

เครื่อง Thermogravimetric Analysis/Differential Scanning Calorimeter (TGA/DSC)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : METTLER TOLEDO
รุ่น : TGA/DSC3+/HT/1600
ประเทศผู้ผลิต : สวิสเซอร์แลนด์
ลักษณะทั่วไป : TGA เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ทดสอบวัสดุ โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของวัสดุ เมื่อได้รับความร้อน ภายใต้บรรยากาศที่กำหนด DSC เป็นเทคนิคที่ใช้วัดอุณหภูมิและปริมาณความร้อนที่วัสดุดูด หรือคายเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีภายใต้โปรแกรมการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 400 700 850 1000
Aluminum Crucible Pan ต่อชุด 300 375 450 525
Medium-Pressure Stainless Steel Crucible ต่อชุด 600 650 700 750
Aluminum Oxide Crucible ต่อชุด 1000 1200 1400 1600

เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกดของวัสดุ


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : INSTRON
รุ่น : 5980 Series Dual Column Floor Frames
ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะทั่วไป : Universal testing machine (UTM) เป็นเครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบเอนกประสงค์ ชนิด Static สามารถทดสอบคุณสมบัติทางกลได้ดังนี้ ทดสอบแรงกด (Compressive Test) ทดสอบแรงดึง (Tensile Test) การทดสอบจะต้องดึงชิ้นตัวอย่าง จนขาดออกจากกัน จึงจัดเป็นการทดสอบแบบทำลายชิ้นงาน สมบัติเชิงกล ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแรง และทนทานต่อการนำไปใช้งาน ดังนั้นการทดสอบแรงดึงของวัสดุ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสมบัติเชิงกล


รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 400 500 600 700

เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวของวัสดุ


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : -
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -


รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
พื้นที่ผิวจำเพาะ ตัวอย่างละ 1000 1200 1400 1600
พื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน (< 2 nm) 1600 1800 2000 2400
พื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน(2-50 nm) ตัวอย่างละ 1400 1600 1800 2000

เครื่องวิเคราะห์ความเป็นรูพรุนของวัสดุโดยการแทนที่ด้วยปรอท


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : -
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
วิเคราะห์หารูพรุนวัสดุ (Macroporous;>50nm) 1400 1600 1800 2000

เครื่อง X-ray fluorescence (XRF) spectrometer


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : RIGAKU
รุ่น : ZSX Primus
ประเทศผู้ผลิต : ญี่ปุ่น
ลักษณะทั่วไป : เทคนิค XRF เป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาชนิดและปริมาณของธาตุในสารตัวอย่างทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว เทคนิค XRF อาศัยหลักการของการที่เมื่อรังสี X ที่มีพลังงานสูงไปกระทบชิ้นงานทำให้ชิ้นงานเกิดการปล่อยโฟตอนออกมา (fluoresced) เนื่องจากโฟตอนที่ถูกปล่อยออกมาจากธาตุต่างชนิดในชิ้นงานจะมีความยาวคลื่น(พลังงาน)เฉพาะสำหรับธาตุนั้นๆ ทำให้สามารถบ่งชี้ชนิดของธาตุที่มีอยู่ในตัวอย่างได้

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่อง Dynamic Mechanical Analysis (DMA)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : METTLER TOLEDO
รุ่น : DMA 1
ประเทศผู้ผลิต : สวิสเซอร์แลนด์
ลักษณะทั่วไป : ศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติวิสโคอิลาสติก โดยจะมีแรงที่มีลักษณะเป็นคาบ (Dynamic load) กระทำต่อวัสดุด้วยความถี่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เวลาเพื่อศึกษาโมดูลลัสความแข็งแรงของวัสดุ (storage modulus) โมดูลัสการกระจายแรงที่มากระทำ (loss modulus) อุณหภูมิที่วัสดุเปลี่ยนสถานะจากของแข็งคล้ายแก้วเป็นยืดหยุ่นคล้ายยาง (glass transition, Tg) อุณหภูมิที่ตัวอย่างเกิดการอ่อนตัว (softening termperature)

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 400 700 850 1000

เครื่อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : -
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตราค่าบริการฝึกอบรม (บาท) ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม (บาท) (ถ้ามี)
ต่อ 3 ชั่วโมง - -

เครื่อง Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : -
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตราค่าบริการฝึกอบรม(บาท) ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม(บาท) (ถ้ามี)
ต่อ 2 ชั่วโมง 600 -

เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสาระสำคัญบนแผ่นวิเคราะห์ (Thin-Layer Chromatography)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : CAMAG
รุ่น : TLC Scanner 4 และรุ่น TLC Visualizer
ประเทศผู้ผลิต : สวิตเซอร์แลนด์
ลักษณะทั่วไป : วิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารบนแผ่น TLC/HPTLC

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่อง Liquid Chromatograph Mass Spectrometer (LCMS-IT-TOF)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : -
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
MS ตัวอย่างละ 300 400 500 600
MS/MS และ MSn ตัวอย่างละ 500 600 700 800
LC-MS ชั่วโมงละ 1600 2000 2400 2800
LC-MS/MS ชั่วโมงละ 1800 2200 2600 3000
กรณีใช้ Column ของศูนย์ คิดเพิ่ม 100 100 200 200
ค่า Syringe filter ตัวอย่างละ 50 50 50 50

เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่อง UV-Vis-NIR Spectrophotometer


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Agilent Technologies
รุ่น : CARY 7000
ประเทศผู้ผลิต :
ลักษณะทั่วไป : เป็นเครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (Double Beam) ที่ครอบคลุมทำงานในช่วงความยาวคลื่น UV-Vis-NIR สำหรับช่วงความยาวคลื่น 175-3300 นาโนเมตร

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 300 500 600 700

เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 150 400 450 500

เครื่องโครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะร่วมกับการวัดมวล


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่องโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูงแบบ Preparative


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 500 600 700 800
กรณีใช้ Column ของศูนย์ คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 200 200 300 300

ชุดวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนของแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่องบรรจุแบบสูญญากาศพร้อมเครื่องผสมและเติมก๊าซ


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของไอน้ำบนแผ่นฟิล์ม


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : -
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ฟิล์มพลาสติกที่มีอะลูมิเนียมฟอยล์ตัวอย่างละ 1400 1800 2000 2200
ฟิล์มเมทัลไลซ์ ตัวอย่างละ 1200 1400 1600 1800
ฟิล์มพลาสติกอื่นๆ ตัวอย่างละ 800 1000 1200 1400
แผ่นพลาสติก ตัวอย่างละ 1200 1400 1600 1800

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์แบบรวดเร็ว (Real-Time PCR and Digital PCR)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Applied Biosystems (ABI)
รุ่น : QuantStudioTM 6 Flex และ QuantStudio 3D
ประเทศผู้ผลิต : สิงคโปร์
ลักษณะทั่วไป : เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบ Real-Time PCR ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพวิเคราะห์, เชิงปริมาณวิเคราะห์, การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ (Mutation Analysis) และการวิเคราะห์ High Resolution Melting (HRM) และ Digital PCR เป็นเครื่องวัดปริมาณยีนเป้าหมาย โดยอาศัยหลักการของ End-point PCR บนระบบ Chip-based platform สามารถตรวจวัดปริมาณของยีนหรือปริมาณของ pathogen ที่สนใจได้

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

ชุดวัดอัตราการสังเคราะห์แสงและพื้นที่ใบ


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตราค่าบริการฝึกอบรม(บาท) ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม(บาท) (ถ้ามี)
ต่อ 1 ชั่วโมง 200 100

ชุดวัดสีตัวอย่าง


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตราค่าบริการฝึกอบรม(บาท) ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม(บาท) (ถ้ามี)
ต่อ 1 ชั่วโมง 200 -

ชุดวัดปริมาณคาร์บอนในน้ำ


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอนติบอดี้ชนิดไอจีอีอัตโนมัติ (Capillary Electrophoresis)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : SCIEX
รุ่น : PA 800 Plus
ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะทั่วไป : ใช้หลักการแคปปิลลารีอิเล็กโทรโฟริซิสวิเคราะห์โปรตีนที่หลากหลายแบบ

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูล (Fraction Collector and Dissolution System)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : SOTAX
รุ่น : Off-line System
ประเทศผู้ผลิต : สวิชเซอร์แลนด์
ลักษณะทั่วไป : เป็นเครื่องสำหรับทดสอบการละลายของยาพร้อมทั้งสามารถเก็บตัวอย่างเครื่องทดสอบการละลายของยาได้โดยอัตโนมัติ

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 300 400 500 600

กล้องจุลทรรศน์ตรวจการทำงานของเซลล์ในสภาพในขณะที่มีชีวิตแบบต่อเนื่องและตั้งเวลาล่วงหน้าได้


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : GE Healthcare
รุ่น : DV ELITE
ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะทั่วไป : เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับสามารถศึกษารายละเอียดของเซลล์ที่มีชีวิตและเซลล์เนื้อเยื่อ

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
วิเคราะห์หารูพรุนวัสดุ (Macroporous;>50nm) 1400 1600 1800 2000

เครื่องเตรียมสารเชิงโมเลกุลโดยใช้แรงดันสูง (High Pressure Homogenizer, Particle Sizing Analyzer)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Microfluidics, Beckman Coulter
รุ่น : M-110P, Delsamax Core
ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะทั่วไป : เครื่องบดผสมสารตัวอย่างที่เป็นของเหลว หรือของแข็งในของเหลว สำหรับงานด้าน Cell disruption, Nano-Emulsions, Microencapsulation in polymer, Liposomes and oil และ Deagglomeration และตรวจสอบของขนาดอนุภาพด้วยเครื่อง Delasmax Core ซึ่งสามารถวัดขนาดอนุภาพได้ตั้งแต่ 0.4 นาโนเมตร ถึง 10 ไมโครเมตร

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 750 1000 1250 1500

เครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตราค่าบริการฝึกอบรม(บาท) ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม(บาท) (ถ้ามี)
ครั้งละ 100 -

รายการเครื่องมือพื้นฐานและเตรียมตัวอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์


เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : METTLER
รุ่น : MS3002TS
ประเทศผู้ผลิต : สวิตเซอร์แลนด์
Maximum Capacity (g) : 3200g
Readability : 0.01g

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 50 100 150 200

เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : METTLER
รุ่น : MS204S
ประเทศผู้ผลิต : สวิตเซอร์แลนด์
Maximum Capacity (g) : 220g
Readability : 0.01g

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 50 100 150 200

เครื่องชั่งไฟฟ้า 5 ตำแหน่ง


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : METTLER
รุ่น : MS205DU
ประเทศผู้ผลิต : สวิตเซอร์แลนด์
Maximum Capacity (g) : 82g
Readability : 0.01g

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 100 150 225 300

เครื่อง Ultrapure Water Purification Systems (น้ำ Type I, Type II และ Distilled Water)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Merck Millipore (Type II), Milli-Q (Type I)
รุ่น : Elix (Type II)
ประเทศผู้ผลิต :
ลักษณะทั่วไป : น้ำสำหรับห้องปฎิบัติการบริสุทธิ์สูง Type I และ Type II

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
วิเคราะห์หารูพรุนวัสดุ (Macroporous;>50nm) 1400 1600 1800 2000

เครื่องทำความสะอาดระบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic baht)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : TELSONIC
รุ่น : TPC-40
ประเทศผู้ผลิต :
ลักษณะทั่วไป : คืออุปกรณ์ ทำความสะอาดที่ใช้คลื่นความถี่สูงอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) กับน้ำยาทำความสะอาด (solvent) ทำความสะอาดวัตถุต่างๆ ซึ่งคลื่นความถี่สูงอัลตร้าซาวด์สามารถใช้ร่วมกับน้ำได้ Ultrasonic Cleaner ถูกใช้ทำความสะอาดวัตถุหรือสิ่งของหลายๆประเภท

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 20 40 60 80

เครื่องเขย่าสาร (Vortex)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : WiseMix
รุ่น : VM-10
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : เครื่องเขย่าสารและผสมสารละลายซึ่งมีความเร็วรอบในการเขย่าเท่ากับ 330 rpm

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 30 60 90 120

เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (High Performance and Ultra Centrifuge)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Beckman Coulter
รุ่น : Avanti JXN-26 และ รุ่น Optima XE-100
ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะทั่วไป : ปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วสูงสุด 26,000 รอบต่อนาที (JXN-26) และ 100,000 รอบต่อนาที (Opitma XE-100)

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ (ไม่รวม CentrifugeTube) 100 150 200 250

ตู้อบลมร้อน MEMMERT(Hot air oven)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : MEMMERT
รุ่น : UF110
ประเทศผู้ผลิต : เยอรมันนี
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 80 120 180 260

ตู้อบลมร้อน BINDER(Hot air oven)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : BINDER
รุ่น : BINDER
ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 80 120 180 260

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ (Autoclave)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : HICLAVE
รุ่น : HVA-85
ประเทศผู้ผลิต : ญี่ปุ่น
ลักษณะทั่วไป : เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ครั้งละ 150 300 450 600

ตู้เขี่ยเชื้อ (Laminar flow)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : LABCONDO
รุ่น : PURIFIER LOGIC+SIRIES
ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะทั่วไป : เป็นตู้ปฎิบัติงานที่ป้องกันอันตรายและการปนเปื้อนจากการทำงานของทั้งผู้ปฎิบัติงานและผลิตภัณฑ์การทอดลอง

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 80 120 180 260

เครื่องเขย่าสารแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Thermo fisher Scientific
รุ่น : MAXQ 420 HP
ประเทศผู้ผลิต : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะทั่วไป : เป็นชุดเขย่าแบบวงกลมชนิดตั้งโต๊ะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์แสดงค่าของ เวลา ความเร็วรอบ อุณหภูมิที่ตั้งไว้และเป็นจริงได้พร้อมกัน

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 60 120 180 240

เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ :
รุ่น : -
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : -

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ชั่วโมงละ 100 200 300 400

ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 4 องศาเซลเซียส


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Haier
รุ่น : HYC-260
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : ตู้เย้นเก็บตัวอย่าง 4 องศาเซลเซียส

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
25 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 30 60 90 120

ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง -20 องศาเซลเซียส


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Haier
รุ่น : DW-40L188
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : ตู้เย้นเก็บตัวอย่าง -20 องศาเซลเซียส

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
25 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 40 80 120 160

ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง -80 องศาเซลเซียส


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Eppendorf
รุ่น : U725-86
ประเทศผู้ผลิต : -
ลักษณะทั่วไป : ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง -80 องศาเซลเซียส

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
25 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 100 150 200 250

ห้องเย็น 4 องศาเซลเซียส และ -20 องศาเซลเซียส


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Evermed
รุ่น : MRC
ประเทศผู้ผลิต : อิตาลี
ลักษณะทั่วไป : ห้องเย็น 4 องศาเซลเซียส และ -20 องศาเซลเซียส

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 200 300 450 600

Hot Plate


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : IKA
รุ่น : C-MAG HS7
ประเทศผู้ผลิต : เยอรมันนี
ลักษณะทั่วไป : เป็นเครื่องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมเตาให้ความร้อน สามารถทำความร้อนได้ตั้งแต่ 50-500 องศาเซลเซียส

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่องลด/บดขนาดอนุภาคนาโน (Nano grinding)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Retsch
รุ่น : Emax
ประเทศผู้ผลิต : เยอรมันนี
ลักษณะทั่วไป :

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่องลด/บดขนาดอนุภาคแบบควบคุมอุณหภูมิ (CryoMill)


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Retsch
รุ่น : CryoMill
ประเทศผู้ผลิต : เยอรมันนี
ลักษณะทั่วไป :

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่องบดตัวอย่างแบบหยาบ


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Retsch
รุ่น : SM300
ประเทศผู้ผลิต : เยอรมันนี
ลักษณะทั่วไป :

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -

เครื่องร่อนตัวอย่างอัตโนมัติ


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Retsch
รุ่น : AS200 Basic
ประเทศผู้ผลิต : เยอรมันนี
ลักษณะทั่วไป :

รายละเอียด อัตราค่าบริการ(บาท)
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4
- - - - -