ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

โครงสร้างบุคลากร

รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว

หัวหน้าหน่วยบริการเครื่องมือ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวธนัชชา ชัยดา

หัวหน้างานอำนวยการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายชาญณรงค์ พลับจุ้ย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายยุทธยา เข็มจีน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายอนุวัฒน์ รัศมีสมศรี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวเสาวรัตน์ ศิริกมลาสน์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายโชติวิทย์ วิริยะชัยเลิศ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาว ภัทรพร คงมี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา คุณแก้วอ้อม

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาว ปวีณา ชูช่วย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวกรกนก สิงหนุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป