ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

โครงสร้างบุคลากร

รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว

หัวหน้าหน่วยบริการเครื่องมือ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวธนัชชา ชัยดา

หัวหน้างานอำนวยการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายชาญณรงค์ พลับจุ้ย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายยุทธยา เข็มจีน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายอนุวัฒน์ รัศมีสมศรี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวเสาวรัตน์ ศิริกมลาสน์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ แก้วมุงคุณ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวกรกนก สิงหนุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป