เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายา


เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพสัตว์ทดลองระบบเพท สเปรค และซีที PET CT SCAN


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Carestream Health
รุ่น : Albira
ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.ธารารัฏฐ์ นวลสนิท

เครื่องถ่ายและตรวจวิเคราะห์ผลในสัตว์ทดลองระบบ Fluorescence และ X-ray


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Carestream
รุ่น : MS FX PRO
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนิตยา ตรีศิลป์วิเศษ

เครื่องวิเคราะห์ขนาดโมเลกุลด้วยโครมาโกรกราฟฟี่ชนิดของเหลว LC/MS/MS


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : AB SCIEX
รุ่น : 5500 QTRAP
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววิรัชนี มหาวรศิริกุล และ นางสาวอาทิตยา เที่ยงสูสุข

เครื่องโครมาโกรกราฟฟี่ชนิดของเหลวความเร็วสูง MALDI TOF/TOF


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : AB SCIEX
รุ่น : 4800 Plus MLDI TOF/TOF
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววิรัชนี มหาวรศิริกุล

เครื่องโครมาโตรกราฟี่ชนิดของเหลวความเร็วสูง Analytical HPLC


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Agilent Technologies
รุ่น : 1260
ผู้รับผิดชอบ : นายสุเมธ คงเกียรติไพบูลย์

เครื่องโครมาโตรกราฟี่ชนิดของเหลวความเร็วสูงชนิดกึ่งแยกสาร Preparative HPLC


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Agilent Technologies
รุ่น : 1260
ผู้รับผิดชอบ : นายสุเมธ คงเกียรติไพบูลย์

เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ Refrigerated Centrifuge


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Thermo scientific
รุ่น : Legend XTR
ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.ธารารัฏฐ์ นวลสนิท

เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง Ultracentrifuge


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Thermo scientific
รุ่น : WX-100
ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.ธารารัฏฐ์ นวลสนิท

เครื่อง Microplate Reader ชนิด Multimode


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : Thermo scientific
รุ่น : Varioskan Flash
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวภูนุช มูหะหมัด

เครื่องแยกและวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ Flow Cytometer


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : เบคตัน ดิคคินสัน
รุ่น : BD FACS Verse
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวลักสนา ปานฤทธิ์

เครื่องแยกสารและโปรตีนด้วยโครมาโกรกราฟฟี่ชนิดของเหลว FPLC


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : GE Healthcare
รุ่น : AKTA AVANT25
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวภูนุช มูหะหมัด

ชุดวิเคราะห์และติดตามการทำงานของเซลล์ Incell Analyzer


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : GE Healthcare
รุ่น : Incell Analyzer2000
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอาทิตยา เที่ยงสูสุข

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง Real time PCR


คุณสมบัติทั่วไป
ยี่ห้อ : ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์
รุ่น : CFX96Real-time PCR
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภูนุช มูหะหมัด