ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

โครงสร้างบุคลากร

รศ.ดร.ภญ.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

รศ. ดร.เภสัชกร กอบธัม
สถิรถุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ศจ.นายแพทย์อนุวัตร
รุ่งพิสุทธิพงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

ดร.มุกดา จิตตาเจริญธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

ดร.ภญ. วรปภา
ตรีสุภรัชต์

นักวิจัย

ดร.ภูนุช มูหะหมัด

นักวิจัย

ดร.นงนภัส ดวงดี

นักวิจัย

ดร.สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์

นักวิจัย

ดร.วิรัชนี มหาวรศิริกุล

นักวิจัย

นางสาวลักสนา ปานฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอาทิตยา เที่ยงสู่สุข

นักวิทยาศาสตร์

นายนิธาน ทองโคตร

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวงามพักตร์ ทายะนา

นักวิทยาศาสตร์

นายวิชญสิทธิ์ อินทกุศล

นักวิทยาศาสตร์

ดร.วรัญญา วรดุลยพินิจ

นักวิจัยปฏิบัติการ