บ่มเพาะวิสาหกิจ

ประเภทกลุ่มธุรกิจที่ให้การสนับสนุน

ประเภทกลุ่มธุรกิจ

คำจำกัดความ

Research Based Business ธุรกิจที่มีงานวิจัยรองรับ และ/หรือ มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และประเมินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพทางธุรกิจในระดับสูง (ในกรณีที่งานวิจัยหรือเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของมหาวิทยาลัยอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากมหาวิทยาลัยและหรือมีการดำเนินการขอใช้สิทธิตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย)
General Technology Business ธุรกิจที่มีการปรับปรุง พัฒนา และ/หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การใช้กระบวนการผลิตใหม่ (Reprocessing) การออกแบบใหม่ (Redesign) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) การประยุกต์ใช้ใหม่ (New Application) เป็นต้น
Creative Business ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น ผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม/ประเพณี/ศิลปะ/ประวัติศาสตร์/ธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/Animation/Digital Content เป็นต้น
Innovative Service Business ธุรกิจบริการที่เน้นการบริการที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการ หรือมีความแตกต่างในรูปแบบ/กระบวนการในการให้บริการ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

Cinque Terre
ข้อมูลเพิ่มเติม