ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

งานที่ให้บริการ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
มีการให้บริการต่างๆ แก่บุคคลภายใน และภายนอก ดังนี้

  • เสริมสร้างความรู้และเผยแพร่กิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กระตุ้นและเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดูแลจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการคุ้มครอง และรักษาสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่สามารถพัฒนาสู่การจัดตั้งบริษัท
  • สนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนผ่านงานด้านคลินิกเทคโนโลยีและงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทรัพย์สินทางปัญญา

สามารถขอรับสิทธิได้ดังนี้

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

อนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ช้อมูลเพิ่มเติม >

บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยจัดประเภทกลุ่มธุรกิจเป็น 4 ประเภทดังนี้

Research Based Business

General Technology Business

Creative Business

Innovative Service Business

ข้อมูลเพิ่มเติม >

คลินิกเทคโนโลยี

ดำเนินงานโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่แก่ประชาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม >

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120

เบอร์ติดต่อ :02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789

เบอร์ติดต่อ :02-5642887

อีเมล :tuipi@tbs.tu.ac.th