ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงสร้างบุคลากร

รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและ
บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายศรัณย์ ปัญจะเรือง

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวธนัชพร เฟื่องงามพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรนิตย์ มหาโภชน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิตยา รอดประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน