ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงสร้างบุคลากร

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและ
บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวนฤมล โต้ตอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศรัณย์ ปัญจะเรือง

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวธนัชพร เฟื่องงามพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรนิตย์ มหาโภชน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิตยา รอดประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนวลรัตน์ ฉิมสุด

นักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ