ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงสร้างบุคลากร

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและ
บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวนฤมล โต้ตอบ

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวธนัชพร เฟื่องงามพร

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวนวลรัตน์ ฉิมสุด

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวอรนิตย์ มหาโภชน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนิวพล สุขสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิตยา รอดประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน