ข่าวประชาสัมพันธ์

22-04-2562 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ดูอัตราค่าบริการทั้งหมด
22-03-2562 การให้บริการห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 Blosafety Level 2 (BSL-2) Laboratory
18-03-2562 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การกำจัด Microorganisms ในห้องปฏิบัติการ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
26-10-2561 คำสั่ง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10-10-2560 Startup Thailand Magazine
15-08-2560 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐
01-08-2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2562
01-08-2562 ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องปฏิบัติการ
25-07-2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องปฏิบัติการ
09-04-2562 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2562
25-03-2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกส่วนข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2562
31-01-2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2562
31-01-2562 ประกาศสำนักงานวิทย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง)
27-09-2561 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนัสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 2/2561
17-09-2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกส่วนข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 2/2561
31-08-2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 2/2561
15-08-2561 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2561
31-07-2561 ประกาศสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง) ครั้งที่ 2/2561

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<
03-04-2561 ประกาศสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วน) สังกัด สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้งที่ 1/2561
16-03-2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) สังกัด สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกส่วนข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) สังกัด สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้งที่ 1/2561
28-02-2561 ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (วุฒิระดับปริญญาตรี) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20-02-2561 ประกาศ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สังกัด สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้งที่ 1/2561

>> ข่าวทั้งหมด <<
แบบฟอร์มขอใช้บริการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

แบบฟอร์มศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวจัยขั้นสูงlinks

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แบบสอบถามคความพึงพอใจ เว็บไซต์สำนักงาน