image
เกี่ยวกับเรา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผิดชอบในการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ และบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ จัดอบรม/ส้มมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ดูบริการและเครื่องมือ Click
บริการ

บริการของศูนย์เครื่องมือฯ

ทางศูนย์มีการให้บริการเครื่องมือ 4 กลุ่มเครื่องมือ

 • กลุ่มเครื่องมือ Material characterization
 • กลุ่มเครื่องมือ Spectroscopy
 • กลุ่มเครื่องมือ Chromatography & ICP
 • กลุ่มเครื่องมือ Biological equipment and more
image
image
ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือฯ


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

facebook
TUCSEAR
line
@tucsear
image
คำถามคำตอบที่พบบ่อย

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ

  แบบฟอร์มขอใช้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ (Analysis/Testing Service Request Form) Click

 • ส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมตัวอย่างด้วยตนเอง

  ส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมตัวอย่างด้วยตนเอง ณ ห้องรับส่งตัวอย่าง ชั้น 2 อาคารวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชน
  ชื่อและที่อยู่จัดส่ง
  เรียน หัวหน้าหน่วยบริการเครื่องมือ
  ที่อยู่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-4568 และ 094-954-2882 (ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบ)