เครื่องระบุชนิดจุลินทรีย์อย่างละเอียด {Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)}

เครื่องระบุชนิดจุลินทรีย์อย่างละเอียด {Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)}

ข้อมูลเครื่องมือ

ยี่ห้อ : 

Shimadzu, Japan

รุ่น :

iD-Plus

ประเทศผู้ผลิต :

Japan

รายละเอียดเครื่องมือ :

- แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์เป็น Nitrogen Laser - สามารถวิเคราะห์งาน Protein Polymers - สามารถทำได้ในจุลินทรีย์ แบคทีเรียแกรมลบ แกรมบวก ยีสต์ รา ข้อจำกัด > Mass Analyzer เป็นแบบ TOF/TOF (CID MS/MS) ใช้วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์สูงสุดอย่างน้อยความเสี่ยงระดับ 2 สามารถใช้ได้กับถาดตัวอย่างขนาด 96 และ 384 หลุม

 

 

เป็นหลักการวิเคราะห์โปรตีนด้วย MALDI-TOF MS บนแผ่นโลหะที่มีส่วนผสมของเมตทริกซ์ และโปรตีนที่ต้องการวิเคราะห์ เมื่อกระตุ้นด้วยแสงเลเซอร์จะทําให้สารตัวอย่างแตกตัวเป็นไอออนในวัฏภาคแก๊ส ไอออนจะถูกเร่งความเร็วและถูกส่งเข้าไปในท่อสุญญากาศ ซึ่งไอออนจะถูกแยกตามความเร็วในการเคลื่อนที่ของไอออน โดยความเร็วของการเคลื่อนที่ ขึ้นกับมวลต่อประจุ (mass/charge ratio; m/z) จากนั้นจะเข้าสู่ detector ทําให้ได้สเปกตรัมที่สามารถจําแนกชนิดของโปรตีนจําเพาะได้ สำหรับการวิเคราะห์ชีวโมเลกุล biopolymers

เครื่องระบุชนิดจุลินทรีย์อย่างละเอียด {Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)}

อัตราค่าบริการ (บาท)

หน่วยนับ

หมายเหตุ

อัตรา 1

อัตรา 2

อัตรา 3

อัตรา 4

(ก) ภายใน 5 ตัวอย่างแรก

2000

2500

3000

3500

ครั้ง

(1) (ก) – (ข) ในกรณีผู้ใช้บริการเตรียมตัวอย่างและสารเคมีมาเอง (2) (ค) – (ช) ในกรณีผู้ใช้บริการไม่ได้เตรียมตัวอย่างและสารเคมีมาเอง (3) (จ) – (ฉ) ตัวอย่างประเภทอื่นๆ อาทิ เช่น โพลิเมอร์ โปรตีน และ คาร์โบไฮเดรต เป็นต้น

(ข) ตัวอย่างถัดไป

300

400

500

600

ตัวอย่าง

(ค) วิเคราะห์ชนิดเชื้อจุลินทรีย์ (Microbial Identification) ภายใน 5 ตัวอย่างแรก

3000

3500

4000

4500

ครั้ง

(ง) วิเคราะห์ชนิดเชื้อจุลินทรีย์ (Microbial Identification) ตัวอย่างถัดไป

500

600

700

800

ตัวอย่าง

(จ) วิเคราะห์ตัวอย่างประเภทอื่นๆ ภายใน 5 ตัวอย่างแรก

3000

3500

4000

4500

ครั้ง

(ฉ) วิเคราะห์ตัวอย่างประเภทอื่นๆ ตัวอย่างถัดไป

500

600

700

800

ตัวอย่าง

(ช) ค่าเตรียมตัวอย่าง

100

100

100

100

ตัวอย่าง

(ซ) ค่า 48 Well Disposable Plate

1200

1200

1200

1200

ชิ้น