image
เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2556 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการไทยเข้มแข็ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

คือการเป็นศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำการวิจัยเพื่อค้นคว้าและพัฒนายาแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาเพื่อความรู้พื้นฐานและประยุกต์ใช้จนเกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการรักษาทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ

พันธกิจ (Mission)

เพื่อค้นคว้าและพัฒนาสารเคมีใหม่ที่มาจากธรรมชาติในการรักษาโรคเหล่านี้โดยการทำงานวิจัยร่วมกันแบบสหสาขาวิชา และเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยที่ทำงานด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

ดูบริการและเครื่องมือ Click
บริการ

บริการของศูนย์วิจัยยาฯ

ศูนย์วิจัยยาฯ ให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อทำวิจัย ให้บริกาห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับมาตรฐาน BSL-2 ให้บริการวิจัย และบริการทางวิชาการ

  • งานเภสัชวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล
  • งานเคมีเวชภัณฑ์และเคมีพฤกษา
  • งานภาพถ่ายและพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง
  • งานจุลชีววิทยา
  • งานออกแบบและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
  • งานวิจัยทางคลินิก
image
image
ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา


อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

facebook
DDDCTU
image
คำถามที่พบบ่อย