image
เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่

 • เสริมสร้างความรู้และเผยแพร่กิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กระตุ้นและเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดูแลจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการคุ้มครอง และรักษาสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่สามารถพัฒนาสู่การจัดตั้งบริษัท
 • สนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนผ่านงานด้านคลินิกเทคโนโลยีและงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นตอนการรับบริการ
image
ติดต่อเรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ


ห้อง Thammasat Creative Space อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (หลัง Starbucks Coffee) 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

facebook
tuipitu
image
คำถามคำตอบที่พบบ่อย
 • ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร?

  ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) คือ ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ การสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่จำกัดชนิดของการสร้างสรรค์ หรือวิธีการแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ หรือในรูปแบบของสิ่งของที่จับต้องไม่ได้ ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ (Copyright) และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)

 • สิทธิบัตรคืออะไร?

  ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาทางเทคนิค
  การประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ คือ การประดิษฐ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีใช้หรือแพร่หลายมาก่อนในประเทศ หรือไม่เคยเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดในอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือการนำออกแสดง หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนทั้งในและนอกประเทศก่อนวันยื่นคำขอ และยังไม่เคยได้รับสิทธิบัตรมาก่อน
  การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือ มีลักษณะที่เป็นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ทำได้โดยง่ายต่อผู้ที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น
  การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้

 • TUIPI ให้บริการอะไรบ้างในด้าน Startup?

  1. พื้นที่ Co working Space
  2. ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายของTUIPI
  3. เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

 • คลินิกเทคโนโลยี คืออะไรและทำหน้าที่อะไร

  คลินิกเทคโนโลยีคือการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ทำหน้าที่
  1. รวบรวมข้อมูลและบริการให้คำปรึกษา
  2. เป็นตัวกลางประสานงานการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเครือข่าย
  3. สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม