image
เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเลขานุการ

มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเลขานุการ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้

  งานบริหารวิชาการและวิจัย

  มีหน้าที่ ดำเนินการด้านนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ด้านบริหารวิจัยและวิชาการ ด้านประกันและมาตรฐานคุณภาพ โดยดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ติดตามประเมินผลแผนละโครงการต่างๆ รับผิดชอบงานด้านการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รายงานแผนและผลการใช้งบประมาณรายไตรมาส จำทำแผนการบริการวิจัยทั้งภายในและภายนอก จัดอบรมและให้บริการเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ

  งานบริหารสำนักงาน

  มีหน้าที่ดำเนินการด้านสารบรรณ ประชาสัมพันธ์ บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และด้านอาคารสถานที่ โดยรับผิดชอบงานรับส่งหนังสือ งานระเบียบสารบรรณ ดำเนินการในการจัดประชุมต่างๆ ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดูแลระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการสรรหาและพัฒนาบุคคล ดำเนินการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และจะทำทะเบียบประวัติบุคคล ดำเนินการจ่ายงบประมาณ สรุปรายรับรายจ่าย จัดทำบัญชีเงินสดรับจ่ายและดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

บริการ

บริการของสำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ ให้บริการการเช่าห้องประชุม การเช่าพื้นที่ และรับทำวิจัยเพื่อลดหย่อนภาษี

 • บริการการห้องประชุม
 • บริการเช่าพื้นที่
 • รับทำวิจัยเพื่อลดหย่อนภาษี
image
image
ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการ


อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

image
คำถามคำตอบที่พบบ่อย