PDPA Image

คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สำนักงานวิทย์ฯ”) เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของสำนักงานวิทย์ฯ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

จึงได้จัดทำคําประกาศความเป็นส่วนตัวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ โดยคำประกาศนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่สำนักงานวิทย์ฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึงชื่อของบุคคลของผู้ใช้บริการ หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ เช่น ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่ง ระดับการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ที่อาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงผู้ใช้บริการได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น เอกสารกระดาษ (Document) และเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นต้น

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานวิทย์ฯ ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงแนวทางที่สำนักงานวิทย์ฯ ใช้ในการเก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลที่สำนักงานวิทย์ฯ จัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับ ทำไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยได้แต่งตั้งนายไชยพจน์ จันทร์แสนเป็นเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด Click

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

๑) ข้อมูลผู้ใช้บริการ เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย และอังกฤษ)ตำแหน่ง ข้อมูลผู้บังคับบัญชา ระดับการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อส่วนงาน ชื่อภาควิชาชื่อหน่วยงาน/องค์กร ที่อยู่ของหน่วยงาน/องค์กร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) ข้อมูลผลงานวิจัย เช่น ชื่อโครงการวิจัย หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓) ข้อมูลบัญชีธนาคาร เช่น ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา ชื่อบัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (*เก็บหลักฐานการชำระเงินหรือโอนเงินในคอมพิวเตอร์ และเอกสารสำเนา สำเนาใบ Pay-in ธนาคาร (ใบนำฝาก))

๔) ในระหว่างที่มีการให้บริการ สำนักงานวิทย์ฯ อาจมีการอัดภาพ เสียงและ CCTV ระหว่างที่มีการจัดกิจกรรม การฝึกงาน การดูงาน การเยี่ยมชม หรือการประชุมผ่านระบบ Online ต่างๆ พร้อมทั้งอาจมีการนำภาพและเสียงมาใช้ในการนำเสนอซ้ำหรือเผยแพร่ภายใต้กิจกรรมของสำนักงานวิทย์ฯ รวมถึงภาพถ่ายและวีดีโอที่อาจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย การฝึกงาน การดูงาน การเยี่ยมชม หรือการประชุม สำนักงานวิทย์ฯ อาจมีการจัดเก็บภาพถ่าย

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยภาพรวม สำนักงานวิทย์ฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการฐานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทางด้านการเงิน ด้านการจัดทำรายงาน และด้านการวิเคราะห์ทางสถิติ ตามตารางที่ระบุต่อไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายที่สำนักงานวิทย์ฯ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้
๑)เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการและบริหารจัดการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
๒)เพื่อการดำเนินการด้านการเงิน เช่นการคิดค่าใช้จ่ายของการใช้บริการ การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสนอราคา การออกใบเสร็จรับเงินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง การเบิกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก การเบิกจ่ายสวัสดิการของบุคลากร การเบิกจ่ายทั่วไปของบุคลากร ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย การปฏิบัติตามสัญญาและความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
๓)เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินค่าใช้บริการ เช่น เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย การปฏิบัติตามสัญญาและความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
๔)เพื่อใช้ในการจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ สำนักงานวิทย์ฯ ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย การปฏิบัติตามสัญญาและความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

สำนักงานวิทย์ฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของการใช้บริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการทำงานต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเป็นระยะเวลาเท่าที่จําเป็น ได้แก่ ๑) ข้อมูลผู้ใช้บริการ เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย และอังกฤษ) รหัสนักศึกษา ตำแหน่ง ข้อมูลผู้บังคับบัญชา ระดับการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อส่วนงาน ชื่อภาควิชา ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ที่อยู่ของหน่วยงาน/องค์กร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒) ข้อมูลผลงานวิจัย เช่น ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวข้องานวิจัย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓) ข้อมูลการประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทย์ฯ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทางและการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้

๑) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของสำนักงานวิทย์ฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access)

๒) สิทธิขอรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสำนักงานวิทย์ฯ ในกรณีที่สำนักงานวิทย์ฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอให้สำนักงานวิทย์ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังหน่วยงานอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานวิทย์ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปหน่วยงานอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ (Right to Data Portability)

๓) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object)

๔) สิทธิขอให้สำนักงานวิทย์ฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure)

๕) สิทธิขอให้สำนักงานวิทย์ฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

๖) สิทธิร้องขอให้สำนักงานวิทย์ฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อประสานงาน

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและในประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ระบุไว้ สามารถเสนอแนะ เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว และร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ Click ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานวิทย์ ผ่านทาง E-mail: thammasatsat@gmail.com

PDPA Image