tax1
เกี่ยวกับสำนักงาน

การทำวิจัยเพื่อลดหย่อนภาษี

พันธกิจ (Mission)

  • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200%
  • โดยเป็นช่องทางด่วน Pre – Approval
  • เจ้าของโครงการซึ่งเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไว้ว่าจ้าง “ผู้รับทำวิจัย” ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เลขที่ 489 ตามประกาศของกรมสรรพากร เพื่อทำการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประกาศรายชื่อผู้รับทำวิจัย

ข้อมูลในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

  • เพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  • กระตุ้นให้ภาคเอกชนมีนวัตกรรมในรูปของผลิตภัฒฑ์และกระบวนการผลิต
  • จูงใจให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาทางด้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเอกชน
tax2
image
ติดต่อเรา

สำนักสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

thammasat@gmail.com

02-564-2944

02-564-4440 ต่อ 77710

facebook
tusatofficial