sat
เกี่ยวกับเรา

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ

 • 1. สำนักงานเลขานุการ
 • 2. ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
 • 3. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง
 • 4. ศูนย์สัตว์ทดลอง
 • 5. ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

 • สำนักงานเลขานุการ

  มีอำนาจหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

  มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบในการค้นคว้าและพัฒนายา ถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาไปสู่การจดสิทธิบัตร หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อทำการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย

 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

  มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบในการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทำวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษาและองค์กรหรือบุคคลภายนอก ให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตามความต้องการของบุคคลหรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์

 • ศูนย์สัตว์ทดลอง

  เป็นหน่วยงานวิจัย การสอนหรือฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองขั้นพื้นฐานและขั้นสูงแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการเลี้ยงสัตว์ทดลองสำหรับงานวิจัย งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษา และดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ทดลองปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

  มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์จากงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมให้มีการนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งงานด้านการบ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่สามารถพัฒนาสู่การจัดตั้งบริษัท การสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนผ่านงานด้านคลินิกเทคโนโลยีและงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

about2
about3

พันธกิจ

 • พัฒนาและจัดระบบงานการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย ให้มีขีดความสามารถและคุณภาพตามมาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สัตว์ทดลอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย การตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตยา หรือชีววัตถุ และบริการวิชาการและวิชาชีพ แก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนางานวิจัยและบ่มเพาะวิสาหกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำ บริการวิจัยครบวงจร รองรับมาตรฐานสากล พัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และบริการสังคมอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

เครื่องมือทันสมัย ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม นำงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์

โครงสร้างองค์กร

บันทึกความร่วมมือ

MOU

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์