Q&A
คำถามที่พบบ่อยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

Q&A

คำถามคำตอบที่พบบ่อยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง

Q&A

 • กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ

  แบบฟอร์มขอใช้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ (Analysis/Testing Service Request Form) Click

 • ส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมตัวอย่างด้วยตนเอง

  ส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมตัวอย่างด้วยตนเอง ณ ห้องรับส่งตัวอย่าง ชั้น 2 อาคารวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชน
  ชื่อและที่อยู่จัดส่ง
  เรียน หัวหน้าหน่วยบริการเครื่องมือ
  ที่อยู่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-4568 และ 094-954-2882 (ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบ)

image
lac03
คำถามที่พบบ่อยศูนย์สัตว์ทดลอง

Q&A

คำถามที่พบบ่อยศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

Q&A

image
image
คำถามคำตอบที่พบบ่อยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

Q&A

 • ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร?

  ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) คือ ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ การสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่จำกัดชนิดของการสร้างสรรค์ หรือวิธีการแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ หรือในรูปแบบของสิ่งของที่จับต้องไม่ได้ ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ (Copyright) และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)

 • สิทธิบัตรคืออะไร?

  ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาทางเทคนิค
  การประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ คือ การประดิษฐ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีใช้หรือแพร่หลายมาก่อนในประเทศ หรือไม่เคยเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดในอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือการนำออกแสดง หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนทั้งในและนอกประเทศก่อนวันยื่นคำขอ และยังไม่เคยได้รับสิทธิบัตรมาก่อน
  การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือ มีลักษณะที่เป็นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ทำได้โดยง่ายต่อผู้ที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น
  การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้

 • TUIPI ให้บริการอะไรบ้างในด้าน Startup?

  1. พื้นที่ Co working Space
  2. ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายของTUIPI
  3. เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

 • คลินิกเทคโนโลยี คืออะไรและทำหน้าที่อะไร

  คลินิกเทคโนโลยีคือการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ทำหน้าที่
  1. รวบรวมข้อมูลและบริการให้คำปรึกษา
  2. เป็นตัวกลางประสานงานการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเครือข่าย
  3. สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คำถามที่พบบ่อยสำนักงานเลขานุการ

Q&A

image